Üzletközpont:
hét - szo: 10:00 - 20:00; vas: 10:00 - 18:00
Interspar:
hét - szo: 06:00 - 22:00; vas: 8:30-19:30
Mi Mozink Óbuda pénztár:
hét - pén: 13:00 - 22.45; szo - vas: 10:00 - 22:45
Hírek

Iskolakezdés az EuroCenterrel!

Iskolakezdés az EuroCenterrel!

Back To School Napok augusztus utolsó hétvégéjén az EuroCenterben!

Gyere el Óbudara, az EuroCenter tanévindító rendezvenyére augusztus 25-én és 26-án,
amelyen számos izgalmas programmal készülünk az egész család számára!
Közeleg az iskola első napja, ezért óriási tanévnyitó kedvezményekkel
és kihagyhatatlan kuponakciókkal várjuk majd minden kedves látogatóinkat!
A legkisebbek pedig kipróbálhatják az öko-játékparkot,
a kézműves foglalkozásainkat vagy összemérhetik tudásukat a beltéri távirányítós autópályán!

 

FANTASZTIKUS NYEREMÉNYEK!

Vásárolj Augusztus 25 és 30 között legalább 3000 Ft értékben és nyerj HOVER BOARDOT, LAPTOPOT vagy egy FIDGET SPINNERT!

 

 

 

 

 

Játékszabályzat:

AZ ATRIUM-EUROCENTER BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOT ÜZEMELTETŐ MAGNUM HUNGÁRIA INVEST KFT. „Iskolakezdés az EuroCenterrel!” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓS JÁTÉKÁNAK (a továbbiakban Játék) RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A Játék szervezője

A Játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a 1032 Budapest, Bécsi út 154. szám alatt található Atrium EuroCenter Bevásárlóközpont (továbbiakban Bevásárlóközpont) kizárólagos tulajdonosa, a Magnum Hungaria Invest Kft. (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 154., Cg: 01-09-684436; adószám: 11942139-2-41; a továbbiakban Szervező).

 1. A Játékban résztvevők köre
  • A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki
  • a Játék időtartama alatt a Bevásárlóközpont bármely üzletében 3.000,- Ft (háromezer forint) összeget meghaladóan vásárol és a vásárlást tanúsító bizonylatot megőrzi; vagy
  • a Játék szelvényét kitölti (regisztráció); és
  • a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadja és a Játék teljes időtartama alatt maradéktalanul betartja

(a továbbiakban Résztvevő).

 • A Játékban történő részvétel a jelen Részvételi és Játékszabályzat teljes körű elfogadásának minősül.
 • A jogsértő, illetve a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket megsértő Résztvevőt a Szervező jogosult a Játékból kizárni.
 1. A Játék leírása és menete; a nyertesek
  • A Résztvevők a Játék időtartama alatt a Bevásárlóközpont bármely üzletében történt, 3.000,- Ft (háromezer forint) összeget meghaladó összegű vásárlásuk bizonylatát megtartják. Egy bizonylat a vásárlás összegétől függetlenül egy nyereményre jogosít.
  • Egy Résztvevő több bizonylata egyaránt részt vesz a Játékban.
  • A bizonylatot csak a 2017. augusztus 25. és 2017. augusztus 30. napjai között vásárolt termékekre vonatkozóan tudja elfogadni a Szervező.
  • A Résztvevő a vásárlást igazoló bizonylatot a Szervező hostesseinek bemutatja és a Résztvevő részére átadott szelvényt a valóságnak megfelelően kitölti, majd azt a Szervező által a Bevásárlóközpont földszintjén erre a célra kijelölt dobozba bedobja. A szelvényeket legkésőbb 2017. augusztus 30. napján a Bevásárlóközpont nyitvatartási idején belül lehet a kihelyezetett dobozba bedobni.
  • A nyerteseket sorsolással választják ki az érvényesen kitöltött szelvények bedobói közül. A sorsolás időpontja 2017. szeptember 04. napja, 10:00 óra. A Szervező a sorsolást közjegyző jelenlétében végzi.
 2. A Játék időtartama

A Játék időtartama 2017. augusztus 25. napjától 2017. augusztus 30. napjáig, a Bevásárlóközpont nyitvatartási ideje alatt tart.

 1. A nyeremények és azok igénybevételének feltételei

A kisorsolt nyertesek az alábbi nyereményeket kapják:

 1. egy db. Lenovo 110-15IBR 80T70070HV Black laptop;
 2. egy db. Arasid Hoverboard 6,5”; valamint
 3. 20 db. „fidget spinner” (ujjpörgettyű)

A Szervező a Játék során a jelen 5. pontban felsoroltakon kívül nem oszt ki más nyereményt.

 • A nyeremény igénybevételének feltétele a Játék időtartama alatti vásárlást igazoló bizonylat eredeti példányának bemutatása a nyeremény átvételekor. Amennyiben a bemutatott bizonylat nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, úgy a kisorsolt Résztvevő a nyereményre nem jogosult. A bizonylat megfelelőségéért és a szelvények megfelelő kitöltéséért a Szervező nem vállal felelősséget.
 • A nyeremények átadása személyes átvétellel történik az Atrium EuroCenter épületében, az értesítő e-mailben feltüntetett elérhetőségek egyikén, a Szervező munkatársával történő időpont egyeztetés után. A Szervező három alkalommal kísérli meg értesíteni a nyertes Résztvevőt az általa megadott e-mail címen. A nyertes Résztvevőnek az értesítést követően 15 nap áll rendelkezésére, hogy a Szervező megkeresésére válaszolva felvegye a kapcsolatot a nyeremény átvételére vonatkozó egyeztetés céljából. A nyertes Részvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítését követő 30 naptári napon belül sor kerüljön. Amennyiben a nyertes Résztvevő értesítése az internetszolgáltató hibájából, vagy akár azért nem volt lehetséges, mert a Résztvevő a szelvény kitöltésekor hibás adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes Résztvevő a nyereménytől elesik. Amennyiben a nyertes Résztvevő a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja a Játékszabályzatnak megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a nyereménytől elesik.
 • Az 5. pontban meghatározott nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetők, és másra, illetve készpénzre át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó SZJA és egyéb esetleges adófizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Résztvevőket terhelik.
 1. Felelősség kizárása
  • A Szervező minden felelősséget kizár a Résztvevők jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütköző magatartásáért, valamint ilyen esetben jogosult e Résztvevőket a Játékból kizárni.
  • A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában esetlegesen közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező a [com/Atriumeurocenter] és a [www.eurocenterobuda.hu] internetes oldalakon teszi közzé. Az erről való tájékozódás elmulasztásáért a Szervező nem vállal felelősséget.
  • A Résztvevők által megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Résztvevőt terhel minden felelősség. A Résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező jogosult e Résztvevőket a Játékból kizárni.
  • A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősség kivételével a Szervező kizárja felelősségét minden, a Játék során, vagy azzal összefüggésben, illetve az 5. pont szerinti nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő, a Résztvevőknek vagy harmadik személyeknek okozott valamennyi kárért.
  • A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyeremény átvételének az 5. pontban meghatározott időpontját egyoldalúan megváltoztassa.
  • A Szervező kizárja felelősségét az 5. pontban meghatározott nyereményekkel kapcsolatosan felmerült minden szavatossági igény érvényesítése vonatkozásában.
 2. Adatkezelés
  • A Résztvevők a Játékban történő részvétellel elismerik és elfogadják, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértették, ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az általuk megadott vagy elérhetővé tett adataikat a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljából a Játék időtartama alatt, valamint a Játék lezárultát követő 30 (harminc) napig díjmentesen kezelje.
  • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremények igénybevételéről kép- és hangfelvételeket készítsen, amelyeket a későbbiekben jogosult reklámcélú promóciókhoz külön díjazás nélkül felhasználni.
  • A Résztvevők személyes adatait a Szervező harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.
  • A Játékban a személyes adatkezeléssel érintett Résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. A tájékoztatást a Szervező a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (napon) napon belül írásban vagy elektronikus úton küldi meg az érintett résztvevőnek. A Résztvevő jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés postai úton kérhető a Szervezőtől.
  • A Résztvevő bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Szervező a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a Résztvevőt a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti a Résztvevőt. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 (nyolc) napon belül törlésre kerülnek a Szervező adatbázisából. Amennyiben a Résztvevő úgy véli, hogy az adatfeldolgozás ellentétben áll személyes, illetve magánéletének védelmével, vagy törvénybe ütközik, a Szervezőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat magyarázatért. Amennyiben a Résztvevők nem értenek egyet adataik kezelésével, Szervező postacímén írásban bármikor kérhetik azok törlését a nyilvántartásokból. A Játék lezárultát követő 30 (harminc) nap elteltével a Szervező az összes, a Játékkal kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot megsemmisít.
  • A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Résztvevő az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi postacímen: 1032 Budapest, Bécsi út 154.
 3. Általános rendelkezések

A Résztvevők a Játék során, azzal kapcsolatosan felmerült panaszaikkal, észrevételeikkel, továbbá esetleges kérdéseikkel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

e-mail: info-hu@aere.com

telefon: 06/1 437 4640

postacím: 1032 Budapest, Bécsi út 154., üzemeltetési iroda

Hozzáadás dátuma: 2017/08/14